Kémény Kft.

minden, ami kémény

Uncategorised

Adatkezelési tájékoztató

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.kemenykft.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Herczeg László, (a továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és kezelési politikáját, amelyet a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el tekintettel arra, hogy a Szolgáltató számára kiemelt cél és egyben elkötelezettség a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. A weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor.

I. A SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ/ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

A Szolgáltató neve: Herczeg László. A Szolgáltató székhelye: 2336 Dunavarsány, Csermely köz 1. A Szolgáltató bankszámlaszáma: 11742180-20080547. A Szolgáltató telefonos elérhetősége: +36 30 3110660, +36 20 952 6884. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,

A Szolgáltató adószáma: 14219311-2-13

II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat -különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy -közvetlenül vagy közvetve -azonosítható természetes személy (jelen tájékoztató esetében a Felhasználó);

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok -teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -kezeléséhez;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja (jelen tájékoztató esetében a Szolgáltató);

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján -beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is -adatok feldolgozását végzi;

III.ADATKEZELÉS

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal –így különösen az Info törvénnyel –összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli. 2011. évi CXII. törvény -az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) –a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);2013. évi V. törvény –a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény –a számvitelről (Számv. tv.);

a) A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználók számára átláthatóan kezeljük.

b) A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

c) Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

d) Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek.

e) A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók.

f) Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

IV. A KEZELT ADATOK KÖRE

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során és azt követően a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, a Felhasználó alábbi személyes adatait kezeli: -Ajánlatkéréskor, szolgáltatás megrendelésekor megadott adatok: név, e-mail cím, telefonszám, cégnév és adószám, anyja neve, születési dátuma, szolgáltatás helye (címe), szolgáltatás típusa. A honlap látogató ajánlatkéréskor, megrendeléskor, panaszügyintézéskor önkéntesen adja meg a fenti adatokat, azért, hogy Szolgáltató válasz e-mailben, vagy telefonon, vagy írásban tájékoztassa a Felhasználót, ajánlatot adjon, vagy visszaigazolja rendelést. A megfelelő chatbot bepipálása után hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató részére reklám célú hírleveleket küldjön, adatait kezelje, melyről bármikor leiratkozhat. -Hírlevélre történő feliratkozáskor megadott adatok: név, e-mail cím. A www.kemenykft.hu weboldal hírlevelére történő feliratkozáskor a Felhasználó önkéntesen adja meg adatait, amik tárolásra kerülnek, abból a célból, hogy havonta maximum 4-8 alkalommal reklám célú hírleveleket továbbítson a Kémény és Tüzeléstechnikai Kft székhelyéről. Hozzájárul, hogy adatait kezelje, melyről bármikor leiratkozhat.

Cookiek-k (sütik)

A sütik feladata információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k. Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

V. AZ ADATKEZELÉSCÉLJA

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a weboldalon elérhető szolgáltatás nyújtása, annak megrendelése, ennek keretében különösen: a Felhasználó megrendelése, ajánlatkérése, panaszkivizsgálása, kapcsolat felvétele, hírlevélre való feliratkozása, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása, a számviteli kötelezettségek teljesítése; hírlevél és reklám célú levél küldése és a Szolgáltató egyéb jogi kötelezettségének teljesítése. A Szolgáltató illetéktelen harmadik személyeknek a Felhasználó személyes adatait nem szolgáltatja ki, harmadik félnek nem továbbítja, kivéve a kötelezően előírt adatszolgáltatás. (Pl. tanúsítvány, műszaki vizsgálat, tervfelülvizsgálat, felszólító levél, figyelemfelhívó levél, statisztikai adatlap, számlatömb.)

VI. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE, TILTAKOZÁS AZ ADATKEZELÉS ELLEN

A Szolgáltató a személyes adatokat, azok törléséig kezeli. A Felhasználó az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre küldött elektronikus levél útján kérheti személyes adatai módosítását vagy törlését a Szolgáltatótól. A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli a Szolgáltató, ha azok hiányosak, nem valós adatokat tartalmaznak. A Felhasználó tiltakozhat, személyes adatainak kezelése ellen az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre küldött elektronikus levél útján. A Felhasználó kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Az Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. Szolgáltató ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt törvény írja elő. A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét. A Szolgáltató a törvényben meghatározott, kötelezően megadott személyes adatokat 8 évig őrzi meg. (Például: tanúsítvány, nyilatkozat, számlatömb.) A Felhasználó tájékoztatást kérhet Szolgáltatótól, személyes adatai kezeléséről a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címről. Szolgáltató ezt köteles 8 munkanapon belül megadni.

VII. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót a használók tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa.

VIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető a Szolgáltató, Herczeg László az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen. A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelemmel az illetékes törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet:

A személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem miatti konkrét panasz személyes ügyfélfogadás keretében történő bejelentéséhez időpont kérelmezésére:

a.) az Eüsztv.-ben szabályozott elektronikus úton,

b.) írásban, eredeti aláírással ellátva, postai úton a Hatóság levelezési címén,

c.) telefonon, ügyfélszolgálati napokon, ügyfélszolgálati időben hétfőtől - csütörtökig 9:00 és 16:00 óra között, pénteken 9:00 és 14.00 óra között a +36/1 391-1400, a +36/30 683-5969 vagy a +36/30 549-6838 telefonszámokon, valamint

d.) Hatóság elektronikus levelezési címén, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen van lehetőség.

Beadványok személyes benyújtása

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek beadványaikat személyesen a Hatóság nyitvatartási idejében, hétfőtől - csütörtökig 8:00 és 17:00 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között, előzetes időpont egyeztetése nélkül is benyújthatják.

(2021. 07. 22.-ei adat, a hatóság web-es tájékoztatójából:) A Hatóság a koronavírus (Covid-19) járványügyi helyzet stabilizálódását követően is igyekszik minimalizálni az ügyfelekre és a Hatóság munkatársaira ható kockázatokat, azonban jelen helyzetben is kiemelt szerepe van az egyének felelős magatartásának.

Erre tekintettel a Hatóság kéri, hogy az épületbe történő belépés, valamint a személyes ügyfélfogadás során minden ügyfél szíveskedjen orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje, valamint saját írószert magával hozni, továbbá a Hatóság bejárata előtt kihelyezett fertőtlenítőszert használni.

A fentiekkel kapcsolatosan a Hatóság kéri az ügyfelek szíves megértését és együttműködését.

 

Kéményseprő jó szerencsét kívánunk!

Üdvözlettel:
Kémény és Tüzeléstechnikai Kft munkatársai!

Díjtételek

 Fővárosi és Pest megyei díjtételek

Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető ellenőrzése

  bruttó díj
ENHS (pl: családi házak kandalló, cserépkályha, vegyesfűtésű kazán kéménye) 5300
ENTS (pl: korszerű szilárdfűtésű túlnyomásos kandalló, kazán kéménye) 5300
EZHS (pl: korszerű szilárdfűtésű zárt égésterű kandalló, kazán kéménye) 5300
EZTS (pl: korszerű szilárdfűtésű, zárt égésterű, túlnyomásos kandalló, kazán kéménye) 5300
KNHS (pl: 60 KW-feletti kandalló, cserépkályva, vegyesfűtésű kazán kéménye) 11100
KNTS (pl: 60 KW-feletti korszerű szilárdfűtésű túlnyomásos kazán kéménye) 11100
KZHS (pl: 60 KW-feletti korszerű szilárdfűtésű zárt égésterű kazán kéménye) 11100
KZTS (pl: 60 KW-feletti korszerű szilárdfűtésű, zárt égésterű, túlnyomásos kazán kéménye) 11100
NNHS (pl: 60 KW-feletti vegyesfűtésű kazán 64 cm x 64 cm-nél nagyobb kéménye) 13600
NNTS (pl: 60 KW-feletti vegyesfűtésű túlnyomásos kazán 64 cm x 64 cm-nél nagyobb kéménye) 13600
NZHS (pl: 60 KW-feletti vegyesfűtésű túlnyomásos kazán 64 cm x 64 cm-nél nagyobb kéménye) 13600
NZTS (pl: 60 KW-feletti vegyesfűtésű túlnyomásos, zárt égésterű kazán 64 cm x 64 cm-nél nagyobb kéménye) 13600
GNHS (Pl: irodaépület, társasház hagyományos, szilárd üzemű gyűjtőkéménye)  5300
GZHS (Pl: irodaépület, társasház korszerű zárt rendszerű szilárd üzemű gyűjtőkéménye) 5300
GZTS (Pl: irodaépület, társasház korszerű, zárt rendszerű és túlnyomásos szilárd üzemű gyűjtőkéménye) 5300

Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető  ellenőrzése

ENHG (pl: családi házak 60 KW-alatti hagyományos gázcirkó, gázkazán, gázbojler kéménye) 5300
ENTG (pl: családi házak 60 KW-alatti korszerű túlnyomásos gázcirkó, gázkazán, gázbojler kéménye) 5300
EZHG (pl: családi házak 60 KW-alatti korszerű túlnyomásos gázcirkó, gázkazán, gázbojler kéménye) 5300
EZTG (pl: családi házak 60 KW-alatti kondenzációs, turbós kazán kéménye) 5300
KNHG (pl: 60 KW-feletti hagyományos gázkazán kéménye) 11100
KNTG (pl: 60 KW-feletti korszerű túlnyomásos gázkazán kéménye) 11100
KZHG (pl: 60 KW-feletti korszerű zárt rendszerű gázkazán kéménye) 11100
KZTG (pl: 60 KW-feletti kondenzációs, turbós kazán kéménye) 11100
NNHG (pl: 60 KW-feletti gázkazán 64 cm x 64 cm-feletti kersztmetszetű kéménye) 13600
NNTG (pl: 60 KW-feletti korszerű túlnyomásos gázkazán 64 cm x 64 cm-feletti kersztmetszetű kéménye) 13600
NZHG (pl: 60 KW-feletti korszerű zárt rendszerű gázkazán 64 cm x 64 cm-feletti kersztmetszetű kéménye) 13600
NZTG (pl: 60 KW-feletti korszerű zárt rendszerű, túlnyomásos gázkazán 64 cm x 64 cm-feletti kéménye) 13600
GNHG (pl: társasházak, irodaépületek hagyományos gázüzemű gyűjtőkéménye) 5300
GZHG (pl: társasházak, irodaépületek korszerű zárt rendszerű gázüzemű gyűjtőkéménye) 5300
GZTG (pl: társasházak, irodaépületek korszerű zárt rendszerű, túlnyomásos gázüzemű gyűjtőkéménye) 5300

Tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető  ellenőrzése

ET (pl: családi házak, irodaépületek nem használt kéménye) 2450
KT (pl: üzletek, gyártelepek nem használt központi kéménye 64cm x 64cm-ig) 3750
NT (pl: üzletek, gyártelepek nem használt központi kéménye 64cm x 64cm-felett) 5000
GT (Pl: irodaépület, társasház nem használt gyűjtőkéménye) 5000
Kiszállási Költség
Szolgáltatási címenként 5300
   
   

Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása.

  bruttó díj
ENHS (pl: családi házak kandalló, cserépkályha, vegyesfűtésű kazán kéménye) 6930
ENTS (pl: korszerű szilárdfűtésű túlnyomásos kandalló, kazán kéménye) 6930
EZHS (pl: korszerű szilárdfűtésű zárt égésterű kandalló, kazán kéménye) 6930
EZTS (pl: korszerű szilárdfűtésű, zárt égésterű, túlnyomásos kandalló, kazán kéménye) 6930
KNHS (pl: 60 KW-feletti kandalló, cserépkályva, vegyesfűtésű kazán kéménye) 12390
KNTS (pl: 60 KW-feletti korszerű szilárdfűtésű túlnyomásos kazán kéménye) 12390
KZHS (pl: 60 KW-feletti korszerű szilárdfűtésű zárt égésterű kazán kéménye) 12390
KZTS (pl: 60 KW-feletti korszerű szilárdfűtésű, zárt égésterű, túlnyomásos kazán kéménye) 12390
NNHS (pl: 60 KW-feletti vegyesfűtésű kazán 64 cm x 64 cm-nél nagyobb kéménye) 15180
NNTS (pl: 60 KW-feletti vegyesfűtésű túlnyomásos kazán 64 cm x 64 cm-nél nagyobb kéménye) 15180
NZHS (pl: 60 KW-feletti vegyesfűtésű túlnyomásos kazán 64 cm x 64 cm-nél nagyobb kéménye) 15180
NZTS (pl: 60 KW-feletti vegyesfűtésű túlnyomásos, zárt égésterű kazán 64 cm x 64 cm-nél nagyobb kéménye) 15180
GNHS (Pl: irodaépület, társasház hagyományos, szilárd üzemű gyűjtőkéménye) 6930
GZHS (Pl: irodaépület, társasház korszerű zárt rendszerű szilárd üzemű gyűjtőkéménye) 6930
GZTS (Pl: irodaépület, társasház korszerű, zárt rendszerű és túlnyomásos szilárd üzemű gyűjtőkéménye) 6930

Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető  ellenőrzése, tisztítása.

ENHG (pl: családi házak 60 KW-alatti hagyományos gázcirkó, gázkazán, gázbojler kéménye) 6930
ENTG (pl: családi házak 60 KW-alatti korszerű túlnyomásos gázcirkó, gázkazán, gázbojler kéménye) 6930
EZHG (pl: családi házak 60 KW-alatti korszerű túlnyomásos gázcirkó, gázkazán, gázbojler kéménye) 6930
EZTG (pl: családi házak 60 KW-alatti kondenzációs, turbós kazán kéménye) 6930
KNHG (pl: 60 KW-feletti hagyományos gázkazán kéménye) 12390
KNTG (pl: 60 KW-feletti korszerű túlnyomásos gázkazán kéménye) 12390
KZHG (pl: 60 KW-feletti korszerű zárt rendszerű gázkazán kéménye) 12390
KZTG (pl: 60 KW-feletti kondenzációs, turbós kazán kéménye) 12390
NNHG (pl: 60 KW-feletti gázkazán 64 cm x 64 cm-feletti kersztmetszetű kéménye) 15180
NNTG (pl: 60 KW-feletti korszerű túlnyomásos gázkazán 64 cm x 64 cm-feletti kersztmetszetű kéménye) 15180
NZHG (pl: 60 KW-feletti korszerű zárt rendszerű gázkazán 64 cm x 64 cm-feletti kersztmetszetű kéménye) 15180
NZTG (pl: 60 KW-feletti korszerű zárt rendszerű, túlnyomásos gázkazán 64 cm x 64 cm-feletti kéménye) 15180
GNHG (pl: társasházak, irodaépületek hagyományos gázüzemű gyűjtőkéménye) 6930
GZHG (pl: társasházak, irodaépületek korszerű zárt rendszerű gázüzemű gyűjtőkéménye) 6930
GZTG (pl: társasházak, irodaépületek korszerű zárt rendszerű, túlnyomásos gázüzemű gyűjtőkéménye) 6930

Tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető  ellenőrzése, tisztítása.

ET (pl: családi házak, irodaépületek nem használt kéménye) 2450
KT (pl: üzletek, gyártelepek nem használt központi kéménye 64cm x 64cm-ig) 3750
NT (pl: üzletek, gyártelepek nem használt központi kéménye 64cm x 64cm-felett) 5000
GT (Pl: irodaépület, társasház nem használt gyűjtőkéménye) 5000
Kiszállási Költség
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK bruttó díj
Szolgáltatási címenként 5300
   
   

Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása és műszaki felülvizsgálata

  bruttó díj
ENHS (pl: családi házak kandalló, cserépkályha, vegyesfűtésű kazán kéménye) 10100
ENTS (pl: korszerű szilárdfűtésű túlnyomásos kandalló, kazán kéménye) 12390
EZHS (pl: korszerű szilárdfűtésű zárt égésterű kandalló, kazán kéménye) 12390
EZTS (pl: korszerű szilárdfűtésű, zárt égésterű, túlnyomásos kandalló, kazán kéménye) 12390
KNHS (pl: 60 KW-feletti kandalló, cserépkályva, vegyesfűtésű kazán kéménye) 23750
KNTS (pl: 60 KW-feletti korszerű szilárdfűtésű túlnyomásos kazán kéménye) 23750
KZHS (pl: 60 KW-feletti korszerű szilárdfűtésű zárt égésterű kazán kéménye) 23750
KZTS (pl: 60 KW-feletti korszerű szilárdfűtésű, zárt égésterű, túlnyomásos kazán kéménye) 23750
NNHS (pl: 60 KW-feletti vegyesfűtésű kazán 64 cm x 64 cm-nél nagyobb kéménye) 23750
NNTS (pl: 60 KW-feletti vegyesfűtésű túlnyomásos kazán 64 cm x 64 cm-nél nagyobb kéménye) 23750
NZHS (pl: 60 KW-feletti vegyesfűtésű túlnyomásos kazán 64 cm x 64 cm-nél nagyobb kéménye) 23750
NZTS (pl: 60 KW-feletti vegyesfűtésű túlnyomásos, zárt égésterű kazán 64 cm x 64 cm-nél nagyobb kéménye) 23750
GNHS (Pl: irodaépület, társasház hagyományos, szilárd üzemű gyűjtőkéménye) 8190
GZHS (Pl: irodaépület, társasház korszerű zárt rendszerű szilárd üzemű gyűjtőkéménye) 8190
GZTS (Pl: irodaépület, társasház korszerű, zárt rendszerű és túlnyomásos szilárd üzemű gyűjtőkéménye) 8190

Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető  ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása és műszaki felülvizsgálata

ENHG (pl: családi házak 60 KW-alatti hagyományos gázcirkó, gázkazán, gázbojler kéménye) 10100
ENTG (pl: családi házak 60 KW-alatti korszerű túlnyomásos gázcirkó, gázkazán, gázbojler kéménye) 12390
EZHG (pl: családi házak 60 KW-alatti korszerű túlnyomásos gázcirkó, gázkazán, gázbojler kéménye) 12390
EZTG (pl: családi házak 60 KW-alatti kondenzációs, turbós kazán kéménye) 12390
KNHG (pl: 60 KW-feletti hagyományos gázkazán kéménye) 23750
KNTG (pl: 60 KW-feletti korszerű túlnyomásos gázkazán kéménye) 23750
KZHG (pl: 60 KW-feletti korszerű zárt rendszerű gázkazán kéménye) 23750
KZTG (pl: 60 KW-feletti kondenzációs, turbós kazán kéménye) 23750
NNHG (pl: 60 KW-feletti gázkazán 64 cm x 64 cm-feletti kersztmetszetű kéménye) 23750
NNTG (pl: 60 KW-feletti korszerű túlnyomásos gázkazán 64 cm x 64 cm-feletti kersztmetszetű kéménye) 23750
NZHG (pl: 60 KW-feletti korszerű zárt rendszerű gázkazán 64 cm x 64 cm-feletti kersztmetszetű kéménye) 23750
NZTG (pl: 60 KW-feletti korszerű zárt rendszerű, túlnyomásos gázkazán 64 cm x 64 cm-feletti kéménye) 23750
GNHG (pl: társasházak, irodaépületek hagyományos gázüzemű gyűjtőkéménye) 12250
GZHG (pl: társasházak, irodaépületek korszerű zárt rendszerű gázüzemű gyűjtőkéménye) 12250
GZTG (pl: társasházak, irodaépületek korszerű zárt rendszerű, túlnyomásos gázüzemű gyűjtőkéménye) 12250

Tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető  ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása és műszaki felülvizsgálata

  bruttó díj
ET (pl: családi házak, irodaépületek nem használt kéménye) 2450
KT (pl: üzletek, gyártelepek nem használt központi kéménye 64cm x 64cm-ig) 3750
NT (pl: üzletek, gyártelepek nem használt központi kéménye 64cm x 64cm-felett) 5000
GT (Pl: irodaépület, társasház nem használt gyűjtőkéménye) 5000
Kiszállási Költség
Szolgáltatási címenként 5300
   

Műszaki vizsgálatok, nyilatkozatok (szakvélemények, engedélyek)

  bruttó díj
Egyedi, huzat vagy szívás hatása alatt álló égéstermék elvezető vizsgálata, nyilatkozat készítése  6160
Egyedi, túlnyomás hatása alatt álló égéstermék elvezető viszgálata, nyilatkozat készítése 6930
Központi és nagyjáratkeresztmetszetű égéstermék elvezető vizsgálata, nyilatkozat készítése 24700
Gyűjtő jellegű égéstermék elvezető vizsgálata, nyilatkozat készítése 24700
Kiszállási Költség
Szolgáltatási címenként 5300
   

Műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő tervfelülvizsgálat

  bruttó díj
lakás vagy önálló rendeltetési egység esetén 18800
 2-6 lakás vagy önálló rendeltetési egység esetén 37800
Hatnál több lakás, illetve önálló rendeltetési egység esetében épületenként 60900
Ipari és kommunális épületek esetén tüzelőberendezés teljesítménytől függetlenül 44300
   

Egyéb szolgáltatások díjai

  bruttó díj
Helyszíni szaktanácsadás kéményseprővel (éves ellenőrzéskor +külön kiszállási díj nélkül megrendelhető) 12700
Helyszíni szaktanácsadás kéményseprő mesterrel (éves ellenőrzéskor +külön kiszállási díj nélkül megrendelhető, kéményseprő-mester sormunkavégzésénél) 24130
Kamerás vizsgálat 25000
Hő- és áramlástechnikai méretezés (megrendelői adatközlésre, helyszíni felmérés/kiszállás nélkül) 14200
Hő- és áramlástechnikai méretezés (helyszíni felméréssel, kiszállási költséggel és 1 pld. helyszíni nyomtatásával együtt) 19050
Postaköltség  2540
Égéstermék-elvezető gépi tisztításával kapcsolatos állapotfelmérés (ha az éves ellenőrzés során megrendelésre kerül a gépi tisztítás, akkor ez díjtalan) 19050
Égéstermék-elvezető gépi tisztítása 5950
Égéstermék-elvezető gépi marása béléscsövezéshez gyűjtőkémény esetében 123800
Égéstermék-elvezető gépi marása béléscsövezéshez egyedi kémény esetében 19050
Égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése 31750
Homlokzati égéstermék elvezető ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása 6350
Homlokzati égéstermék elvezetéssel rendelkező tüzelőberendezés égéstermékének műszeres ellenőrzése 8890
Kémény üzemzavar elhárítás 10700
10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása 5080
Túlnyomásos rendszerű égéstermék elvezető szivárgási érték mérése 8890
Szilárd tüzelésű (vegyesfűtésű kazán, kandalló, vaskályha, sparhelt) tűztéroldali, mechanikus tisztítása 8600
Szilárd tüzelésű (tisztító ajtóval/dugóval rendelkező cserépkályha) tűztéroldali, és füstjáratának mechanikus tisztítása 31750
Szilárd tüzelésű (tisztító ajtóval/dugóval nem rendelkező cserépkályha) tűztéroldali, és füstjáratának mechanikus tisztítása, a kályha tetejének megbontásával és helyreállításával 44450
Kiszállási Költség
Szolgáltatási címenként 5300

 

Felügyeleti szervek, panaszkezelés

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 5. § (11) alapján az ingatlan tulajdonosa vagy használója a hatósági eljárásokat megelőzően köteles panaszával - igazolható módon - a kéményseprő-ipari szolgáltatóhoz fordulni.

Szolgáltatással kapcsolatos panaszok kezelése
Minden, a kéményseprő-ipari szolgáltatást érintő panasz Fgytv. -nek és a BM rendeletnek megfelelő kezelése beleértve különös tekintettel a tevékenység végzésével és a számlázással kapcsolatos panaszokat.

Ügyfélkérések kezelése
Minden olyan ügyfélmegkeresés kezelése, amely a szolgáltatással kapcsolatos kérést fogalmaz meg különös tekintettel a szolgáltatás időpontjának módosítására, valamint a méltányossági kérelmekre.

A Szolgáltató a panaszkezelés során mind a határidők tekintetében, mind a válasz formája tekintetében a Fgytv. és a BM rend. előírásai szerint jár el. A panasz beérkezésének dátuma minden, írásban küldött vagy jegyzőkönyvben rögzített panasz esetén az a nap, amely napon a panasz a Szolgáltató iratkezelési szabályzata szerint iktatásra került. A válaszadás alapesetben olyan írásos formában történik, amilyen formában a panasz a Szolgáltatóhoz beérkezett feltételezve azt, hogy az Ügyfél rendelkezik az adott csatornához való hozzáféréssel. A Szolgáltató ugyanakkor dönthet úgy, hogy adott esetben a válaszát több csatornán keresztül is eljuttatja az Ügyfélhez, vagy úgy, hogy azt csak postai úton küldi meg.

Telefonon tett panaszbejelentés
A Szolgáltató a Fgytv. és a BM rend. előírásainak megfelelően, telefonos ügyfélszolgálatot működtet. Félfogadási időben a telefonos ügyfélszolgálat munkatársai törekednek az Ügyfél teljes körű tájékoztatására, kérdései megválaszolására. Amennyiben az Ügyfél nem elégedett a telefonos ügyfélszolgálati munkatárs által adott válasszal, úgy jegyzőkönyvben rögzítésre kerül az Ügyfél panasza, amellyel kapcsolatban ezt követően az írásban tett panaszbejelentés szerint jár el a Szolgáltató.

Írásban (elektronikus üzenet, postai levél,) tett panaszbejelentés
A Szolgáltatóhoz írásban forduló Ügyfelek panaszát a Szolgáltató hatályos iratkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. A megkeresés beérkezési napjának annak iktatási napja számít. A Szolgáltató az írásbeli ügyfélmegkereséseket 30 napon belül válaszolja meg.

Jogorvoslat, békéltető testület

A panaszra adott írásos válaszban minden esetben feltüntetésre kerülnek azon szervezetek, testületek, amelyekhez az érintett Ügyfél fordulhat abban az esetben, ha a panaszára adott választ nem tartja kielégítőnek.
Ezen szervezetek, testületek a következők:

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint felettes hatóság
1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: pest.katasztrofavedelem.hu
Ügyfélszolgálat 06-1/ 469-4105

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Hatósági Osztály
Cím: 1088. Budapest, József krt. 6.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: (1) 459-4843

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület)
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: (+36-1) 792-7881

Ügyfélszolgálati csatornák
A Szolgáltató a megkeresés módja szerint az alábbi csatornákon beérkező ügyfélmegkereséseket tekinti ügyfélmegkeresésnek:
Telefonos megkeresés: 06 (30) 3110660
Postai levél útján történő megkeresés: 2336 Dunavarsány, Csermely köz 1.
Elektronikus levél útján történő megkeresés: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Elektronikus megkeresés: www.kemenykft.hu oldal megrendelő modulján keresztül
Telefonos ügyfélfogadási idő 06 (30) 3110660
Hétfő: 08.00 – 20.00 óra között,
Kedd - Péntek: 08.00 – 14.00 óra között